mapa witryny   


Branżowa Szkoła I Stopnia

klasy wielozawodoweWzorem lat ubiegłych prowadzimy nabór uczniów – młodocianych pracowników do trzyletniej branżowej szkoły I stopnia (wcześniej: zasadniczej szkoły zawodowej).
Warunkiem przyjęcia do tego typu szkoły jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie zakładu pracy o zatrudnieniu w celu podjęcia zajęć praktycznych oraz zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu.
Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia, młodociani pracownicy - odbywający zajęcia praktyczne w zakładach pracy, a nie w szkolnych warsztatach, w trakcie nauki:
za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie,
mają opłacaną składkę ZUS emerytalną i zdrowotną,
okres zatrudnienia i nauki liczy im się do stażu pracy,
przysługuje im zasiłek chorobowy,
posiadają prawo do urlopu wypoczynkowego.
Uczniowie mogą pobierać naukę w dowolnie przez siebie wybranym zawodzie w klasach wielozawodowych (umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego musi być zgodna z klasyfikacją zawodów Ministerstwa Edukacji Narodowej). Wzór umowy udostępnia sekretariat Zespołu Szkół.
Nasz Zespół Szkół zapewnia:
pełną opiekę formalno-prawną w czasie trwania nauki,
usługi poradnictwa zawodowego w szkole,
opiekę szkolnego pedagoga,
planowanie własnej ścieżki zawodowej,
zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań,
bezpłatną naukę.
Szkoła ta przygotowuje do zdobycia kwalifikacji zawodowych. Absolwent branżowej szkoły I stopnia może kontynuować edukację w branżowej szkole II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Pragniesz zdobyć swój wymarzony zawód i podjąć pracę, a może w przyszłości podnieść poziom wykształcenia i kwalifikacji, nie chcesz zasilić grona ludzi młodych bezrobotnych, przyjdź do nas.
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja