22 listopada 2023r.

„Wszyscy, z definicji, jesteśmy konsumentami”


     Młodzież klas IVb TL i IIb BS1S spotkała się z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Poznaniu Markiem Radwańskim.
Rzecznik wyjaśniał uczniom podstawowe zagadnienia prawa konsumenckiego. Przypomniał znaną frazę prezydenta USA Johna F. Kennedy’ego z 15 marca 1962 roku, który stojąc przed Kongresem Stanów Zjednoczonych, wypowiedział sentencję: „Consumers, by definition, include us all (...)” – „Wszyscy, z definicji, jesteśmy konsumentami”. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaprezentował wtedy projekt ustawy o prawach konsumentów (Kennedy's Bill of Rights) zawierający cztery podstawowe prawa do:
       • informacji,
       • bezpieczeństwa,
       • wyboru produktów i usług,
       • wyrażania opinii.
Potem katalog rozszerzono o kolejne prawa do:
       • zaspokajania podstawowych potrzeb,
       • dochodzenia roszczeń,
       • edukacji,
       • zdrowego środowiska.
Polscy konsumenci mają bardzo podobne prawa, co wyjaśniał młodzieży Rzecznik.
Rzecznik wyjaśniał młodzieży prawne pojęcie konsumenta. Zgodnie z najbardziej powszechną definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego, za konsumenta rozumie się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Rzecznik wyjaśnił, że w pozostałych aktach prawnych znajdują się inne szczególne definicje konsumenta. Potem przeszedł do omawiania ogólnych zasad zawierania umów, wyjaśniając takie pojęcia jak zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, oświadczenie woli, czynność prawna, przedsiębiorca, działalność gospodarcza. Młodzież dowiedziała się czy można zawrzeć umowę w sposób dorozumiany. Rzecznik wyjaśnił jakie znaczenie prawne ma miejsce i sposób zawarcia umowy, wyjaśniając czym różni się zawarcie umowy w lokalu przedsiębiorstwa od zawarcia jej poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość. Młodzież zaznajomiła się też z obowiązkami informacyjnymi ciążącymi na przedsiębiorcy proponującym, a potem zawierającym umowę z konsumentem. Dalej omawiano konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Uczniowie dowiedzieli się od jakich umów zawieranych w ten sposób nie można odstąpić, jak skutecznie od umowy odstąpić, jakie terminy obowiązują konsumenta, jak przedsiębiorca rozlicza się z konsumentem i w jakim czasie konsument musi oddać towar sprzedawcy. Uczniowie dowiedzieli się też, czy można, a jeśli tak, to pod jakimi warunkami można odstąpić od umowy zawieranej w lokalu przedsiębiorstwa. Rzecznik wyjaśniał także czy warto zbierać paragony i faktury za zakupy. Wyjaśnił wieloznaczne i kontrowersyjne pojęcie reklamacji i terminów związanych z tym pojęciem, a szczególnie kwestię terminu 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji przez przedsiębiorcę. Bardzo ważną częścią spotkania było omówienie przepisów o rękojmi, niezgodności towaru z umową i gwarancji. Na zakończenie Rzecznik zaprosił młodzież do udziału w kolejnej edycji Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej, której finał odbędzie się wiosną 2024 r.


konsument konsument konsument konsument konsument konsument konsument konsument
Mosina - Zespół Szkół - Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja