mapa witryny   


ZARZĄDZANIE W WARUNKACH
ZREFORMOWANEJ OŚWIATY

Zagadnienia ogólne. Definicje

Aby tematyka tej pracy mogła być jednoznacznie odbierana należy przyjąć pewien zbiór definicji w obrębie których będziemy się poruszać.
A oto najistotniejsze z nich:
ZARZĄDZANIE - istotą zarządzania, jako specyficznego rodzaju funkcji regulujących jest w szczególności formułowanie celu działania, planowanie, pozyskiwanie i rozmieszczanie potrzebnych zasobów (ludzkich i rzeczowych), czyli organizowanie struktur oraz kontrolowanie realizacji celów.
CEL DZIAŁANIA - przyszły stan rzeczy lub procesu zamierzony przez sprawcę, a w dziedzinie takiej jak oświata także stan człowieka lub grupy, który ma być wytworzony lub zachowany po to, aby zaspokoić potrzeby ludzi.
SYSTEM - jest to zintegrowany układ sprzężonych ze sobą i współdziałających elementów, których łączne funkcjonowanie zapewnić ma osiągnięcie zamierzonego celu.
ORGANIZACJA - pewna wyodrębniona z otoczenia całość ludzkiego działania, mająca określoną strukturę skierowaną na osiąganie określonych celów. Podstawowymi właściwościami każdej organizacji są:

 • Celowość - istnienie celów do osiągnięcia
 • Złożoność - z dających się określić części powiązanych ze sobą
 • Odrębność - celów i struktury w stosunku do otoczenia
W literaturze wyodrębnia się różne rozumienia słowa organizacja
 • atrybutowe - umożliwia ono wartościowanie organizacji ze względu na jej cele i sposób powiązania z otoczeniem; na tej podstawie można mówić o organizacji dobrej lub złej
 • rzeczowe - w tym rozumieniu organizacją jest wyodrębniona całość ludzkiego działania, która oznacza się cechą zorganizowania
 • czynnościowe - jako rezultat określonego procesu organizowania, czyli nadawania ludzkiemu działaniu cechy zorganizowania
KIEROWANIE - oddziaływanie zwierzchnika na osobę organizacyjnie mu podporządkowaną, tj. podwładnego, zgodnie z ustaleniami zawartymi w organizacji formalnej. Władza jest nieodłącznym atrybutem wszelkiego kierowania.
FUNKCJE KIEROWNICZE - to planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie.
CYKL DZIAŁANIA ZORGANIZOWANEGO - to takie czynności dla kierowników jak:
 • ustalenie zadań i planów
 • zdobywanie zasobów
 • wydawanie poleceń, koordynacja
 • stały nadzór nad pracą podwładnych
 • kontrola wykonania zadań i planów

KIEROWANIE SZKOŁĄ - JEGO SPECYFIKA
Jeżeli porównamy szkołę z instytucjami o innym charakterze (np. produkcyjnym czy handlowym), to natrafimy na wiele różnic świadczących o specyfice szkoły. W płaszczyźnie organizacyjnej można dostrzec następujące cechy specyficzne:
 1. Cele kształcenia są wielorakie (np. cele kształcenia, wychowania, opieki itp.) Ponadto cele te generowane są przez wiele podmiotów np. przez społeczność lokalną, uczniów, rodziców itp.
 2. Szkoła jest instytucją o zdecydowanej przewadze czynnika ludzkiego nad aparaturą i technologią, co oznacza konieczność liczenia się z silnym czynnikiem emocjonalnym na każdym etapie podejmowania decyzji.
 3. Oryginalność i niepowtarzalność "tworzywa" jakim jest osobowość młodego człowieka, które szkoła kształtuje.
 4. Nie da się wymierzyć precyzyjnie wpływu szkoły na efekty jej działania gdyż dawno straciła ona monopol na treść i formę dostarczanych młodemu człowiekowi wzorów osobowych i systemów wartości.
 5. Kierownictwo szkoły ma głównie do czynienia z kierownikami, gdyż nauczyciel jest faktycznie kierownikiem klasy lub grupy uczniów. Dla dyrektora oznacza to konieczność ciągłego poszukiwania właściwej strategii i stylu kierowania.
Wszystko to nie ułatwia procesu kierowania lecz je komplikuje. kierownictwo musi być w pełni tego świadome aby uniknąć błędów w procesie decyzyjnym.

ISTOTA ZMIAN W ZARZĄDZANIU SZKOŁĄ I OŚWIATĄ

Najistotniejsze zmiany w zarządzaniu szkołą i oświatą w Polsce można ująć następująco:
 • przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego prawa do zakładania i prowadzenia praktycznie wszystkich typów szkół i placówek
 • przyjęcie od 1 stycznia 2000 r. Nowych zasad finansowania oświaty, w tym szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych
 • przyznanie szkole (placówce) autonomicznych uprawnień do decydowania w zasadniczych obszarach swego działania
 • ustalenie nowych zasad awansu zawodowego nauczycieli i wynikającego z tych zasad systemu płacowego
 • ustanowienie nowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego nad funkcjonowaniem szkół i placówek oraz system zewnętrznych sprawdzianów i rozszerzenie autonomii decyzyjnej szkoły stawia przed dyrektorem i gremiami kierowniczymi określone zadania.

ORGANIZACJA PRACY DYREKTORA SZKOŁY

Dyrektor szkoły ma do wypełnienia kilka podstawowych ról, wynikających z różnorodnych zadań, które musi realizować i ponosić osobistą odpowiedzialność za ich wykonanie:
 • rola kierującego instytucją pedagogiczno wychowawczą - musi zapewnić rozwój uczniów i wychowanków, rozwój szkoły, zapewnić bezpieczeństwo uczniów.
 • rola lidera i promotora zmian wymaganych przez reformę systemu edukacji
 • rola szkolnego organu nadzoru pedagogicznego - poprzez mierzenie jakości pracy szkoły oraz działania korygujące i rozwojowe doprowadza do wszechstronnego rozwoju uczniów i rozwoju nauczycieli.
 • rola pracodawcy - gwarantuje przestrzeganie prawa, warunki BHP, prowadzi politykę kadrową, motywuje awans zawodowy nauczycieli.
 • rola kierownika zakładu pracy (gospodarza) - uruchamia środki budżetowe, gromadzi środki specjalne, dba o standard techniczny obiektów, zapewnia sprawną administrację i obsługę szkoły.
 • rola organu administracji oświatowej - nadzoruje realizację obowiązku szkolneg
 • rola nauczyciela - wykonuje obowiązki nauczycielskie w wymiarze określonym przepisami prawa.
Tak wiele ról i zadań wymaga od dyrektora dobrej organizacji jego własnego działania. Do najistotniejszych elementów tej organizacji należą z pewnością:
 1. Organizowanie własnego dnia i tygodnia pracy
 2. Sporządzenie harmonogramu podstawowych czynności kierowniczych w układzie roku szkolnego
 3. Organizowanie działania rady pedagogicznej przez dyrektora - przewodniczącego rady
 4. Organizowanie własnego warsztatu pracy
Tak więc bez względu na aktualną politykę edukacyjną i stan prawnoustrojowy systemu szkolnego obiektywne przemiany współczesnego świata nie pozostawiają żadnej szkoły w spokoju. Trzeba być przygotowanym na ich rozumienie i sprostanie im. Tak się bowiem składa, że to co w edukacji nowe i twórcze, co wynika z tempa rozwoju współczesności, jest przede wszystkim adresowane bezpośrednio do każdej placówki szkolnej, do każdego dyrektora i nauczyciela, jako że innowacja może być najszybciej i najskuteczniej zaakceptowana i wprowadzona w życie na dole systemu edukacyjnego. Musimy być na to przygotowani i otwarci. Wydaje się że tym wszystkim wyzwaniom może sprostać tylko nowoczesny dyrektor, który będzie dobrze się czuł w roli menedżera oświaty.


DYREKTOR - MENEDŻEREM OŚWIATY


Dlaczego właśnie menedżer? Wszak pojęcie to kojarzy się raczej z produkcją i handlem aniżeli z instytucją oświatową. Jeśli jednak przyjąć że menedżerstwo to określony sposób zarządzania, to można się pokusić o tezę, że również placówką szkolną powinien kierować właśnie menedżer.
Albowiem menedżer to kierownik samodzielnie i twórczo, a jednocześnie sprawnie i efektywnie - w ramach szerokich kompetencji - zarządzający przedsiębiorstwem lub instytucją, czyli właśnie kierownik profesjonalny, wyspecjalizowany fachowiec od zarządzania. Jak widać to, czy kierownik placówki jest menedżerem, zleży w zasadzie od dwóch czynników:
 • Od zakresu kompetencji przypisanych jego funkcji,
 • Od sposobu pełnienia sprawowanej funkcji kierowniczej.
Bardzo istotnym czynnikiem możliwości menedżerskiego zarządzania jest szeroki zakres kompetencji. Tylko kierownik posiadający szerokie uprawnienia a tym samym rozległą odpowiedzialność może zarządzać w sposób menedżerski co w praktyce polega na działaniu:
 • samodzielnym, tzn. bez szczegółowego monitoringu przez jednostkę nadzorującą
 • twórczym, co przejawia się innowacyjną postawą, sprzyjającą rozwojowi placówki
 • sprawnym, by placówka funkcjonowała bez zakłóceń
 • efektywnym, aby placówka skutecznie realizowała założone cele
W świetle powyższego można więc przyjąć, że również w oświacie jest miejsce dla kierowników - menedżerów. Biorąc jednak pod uwagę edukacyjny charakter placówki, którą kieruje, menedżer oświaty powinien być jednocześnie pedagogiem. Dyrektor - menedżer powinien bowiem stwarzać warunki organizacyjne, kadrowe i ekonomiczne do sprawnego i efektywnego przebiegu procesów dydaktyczno - wychowawczych w kierowanej przez niego placówce.


ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI


Jednym ze sposobów zarządzania organizacją jest zarządzanie zasobami ludzkimi. W przypadku placówki oświatowej wydaje się, że ten sposób zarządzania ma decydujący wpływ na powodzenie organizacji. Autor tej pracy jest gorącym zwolennikiem tezy twoi pracownicy - to twój podwójny kapitał.
We współczesnym zarządzaniu placówką kierownictwo powinno ochraniać pracowników przed budzącymi zniechęcenie decyzjami wynikającymi z różnego rodzaju aktów prawnych, bądź decyzji władz zwierzchnich jednocześnie wspierając wszystko to, co podrywa ich do działania. Niektórzy uważają że najważniejsze w osiąganiu sukcesu jest sprawne zarządzanie operacyjne, szybkość nadążania instytucji za zmianami we współczesnym świecie. Wnioski te wydają się być prawdziwe, jednakże można zauważyć, że elementem spajającym je w jedno i sprowadzającym do wspólnego mianownika są ludzie. Współcześni dyrektorzy chcąc utrzymać się na rynku, myślą jak sprostać konkurencji, jak ją dogonić, a nawet wyprzedzić. Popełniają oni przy tym jeden podstawowy błąd; zapominają o swoich pracownikach, traktując ich często w kategoriach kosztów a nie jako olbrzymi kapitał.
Sprawne funkcjonowanie instytucji na konkurencyjnym rynku zależy od dwóch podstawowych rzeczy związanych z kapitałem ludzkim. Po pierwsze placówka musi funkcjonować jako grupa ludzi dążących do wspólnego celu. Po drugie organizacja wewnętrzna instytucji musi być płaska, co pozwala na efektywne wykorzystanie twórczej pracy zespołów, w przeciwieństwie do shierarchizowanej struktury, w której zbiorowy wysiłek ginie w zbiurokratyzowanym systemie przepływów góra dół.
Dyrektor i gremia kierownicze winny wytyczać kierunek rozwoju, a tym samym stwarzać strategię pracy grup ludzkich. W przeszłości a i dzisiaj nierzadko pokutuje mit, że wszystkie elementy składowe organizacji stanowią małe „państwa w państwie�. Takie przeświadczenie prowadzi do pseudogrupowej pracy polegającej na bronieniu swego interesu na poziomie własnej komórki organizacyjnej.
Wszystkie problemy pojawiające się na styku dwóch grup traktowane są wówczas jak piłka tenisowa, którą należy jak najszybciej odbić. Oczywiście ten mecz w tenisa trwa do momentu, gdy problemy ze względu na swą wagę stają się zbyt ciężkie, co prowadzi do frustracji wszystkich pracowników poprzez niemożliwość rozwiązania problemu.
Nowoczesne spojrzenie na organizację, burzy wszelkie granice między jej poszczególnymi komórkami. Praca grupowa powinna być widziana na poziomie centralnym jako pierwsze ogniwo w osiąganiu sukcesu.
Co jest niezbędne do funkcjonowania zespołu a tym samym jego efektywnej pracy? Przede wszystkim umiejętności interpersonalne, czyli umiejętność współżycia z ludźmi, umiejętność rozwiązywania konfliktów przy występowaniu przeciwstawnych osobowości i postaw, a także predyspozycje sprawnego prowadzenia narad oraz grupowego wypracowywania rozwiązań. Wszystko to składa się na podrywanie zespołów do wspólnej grupowej pracy. Jeżeli zapewni się, że dany zespół ludzi ma prawo wyboru swego składu, ustali mu się cele jakie ma osiągnąć, da odpowiednie narzędzia i zapewni odpowiednie środki do realizacji, można wówczas powiedzieć, że zespół posiada odpowiednie warunki do pracy.


ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM


Jedną z nowszych technik zarządzania w krajach rozwiniętych jest zarządzanie kapitałem intelektualnym. Technikę tę zaczęto stosować w Szwecji pod koniec lat osiemdziesiątych poprzedniego stulecia. Kilka wiodących postaci szwedzkiego świata gospodarczego powołało grupę której celem było opracowanie uniwersalnej metody wraz z zestawem wskaźników, która umożliwiłaby pomiar i zarządzanie aktywami niematerialnymi, jak wiedza, umiejętności, reputacja, dobre kontakty z otoczeniem czyli wszystkim tym, co określa się mianem kapitału intelektualnego. W efekcie dwuletnich prac grupa ta opublikowała tzw. Raport Konrada, który zawiera kilkadziesiąt poza finansowych wskaźników kapitału intelektualnego. Ze względu na ramy tej pracy trudno jest się zagłębić w szczegóły, lecz gdyby chcieć w skrócie odpowiedzieć na pytanie czym jest kapitał intelektualny można by użyć następującego określenia:
Kapitał intelektualny to wszystko to co nie figuruje w sprawozdaniu finansowym, a co kształtuje rynkową wartość instytucji i decyduje o jej konkurencyjności. Gdyby chcieć przedstawić tą definicję w postaci równania matematycznego to:
KI=KS+KL
KI - kapitał intelektualny
KS - kapitał strukturalny (własność instytucji)
KL - kapitał ludzki
Głównymi składnikami kapitału intelektualnego są:
 • doświadczenie
 • istniejące relacje z klientami i otoczeniem
 • nieformalne relacje między pracownikami (kultura organizacyjna)
 • wiedza
 • patenty
 • stosowane metody (technologie)
 • własność intelektualna
Opisana w zarysie technika w dobie ostrej konkurencji na rynku usług edukacyjnych, który stawia coraz poważniejsze wymagania wydaje się być godna uwagi.


PODSUMOWANIE


Współczesna nauka daje do dyspozycji wiele nowoczesnych technik skutecznego i sprawnego zarządzania. Istotne jednak jest to aby w ich doborze kierować się racjonalnymi przesłankami uwzględniając takie czynniki jak:
 • warunki w jakich przychodzi nam kierować zespołami
 • możliwości techniczne i organizacyjne
 • potencjał intelektualny pracowników
 • własne możliwości i predyspozycje itp.
Zarządzanie placówką oświatową w dobie gruntownej reformy systemu edukacji nie jest zadaniem łatwym ze względu na wiele uwarunkowań zarówno natury obiektywnej jak subiektywnej. Zadania tego powinny się podejmować tylko te osoby, które potrafią sprostać zadaniom stawianym nowoczesnym dyrektorom - menedżerom oświaty.

Roman Samcik


Bibliografia
 1. "Prawo oświatowe w praktyce" - T. Komorowski, wyd. eMPi2
 2. "Dyrektor szkoły w roli pracodawcy" - T. Komorowski, J. Pielachowski, wyd. eMPi2
 3. "Organizacja i zarządzanie szkołą" - J. Pielachowski, wyd. eMPi2
 4. "Techniki pracy menedżera oświaty" - L. Gawrecki, wyd. eMPi2
 5. "Twoi pracownicy - to twój podwójny kapitał" - art. SERWIS STRATEGIE - aut. Jan Sabat
 6. "Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym" - art. www.free.net.pl/mstrojny
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie
62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl  

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja