mapa witryny   


Komputeryzacja procesów dydaktycznych
jako konieczność nowoczesnej szkoły

Każda dyscyplina naukowa musi być oparta na wspólnych kanonach wiedzy. Na rozwijającym się międzynarodowym rynku pracy, w którym będą uczestniczyć również nauczyciele, pewne wspólne treści programów nauczania mogą okazać się korzystne. Łatwość przekazu informacji, wymiany doświadczeń mogą zapewnić programy komputerowe oraz informacje internetowe.
Wraz z postępem w zbliżaniu się Polski do Unii Europejskiej narastać będzie potrzeba takiej wiedzy, która może i powinna być wspólna dla wszystkich krajów europejskich. Należy się przecież spodziewać powstania - i to w niedalekiej przyszłości - międzynarodowych programów nauczania nie tylko w szkołach podstawowych i średnich , ale również w szkołach wyższych. Wiedza taka będzie mogła pomóc w nawiązaniu pogłębionego kontaktu między uczniami, studentami, pedagogami i nauczycielami pochodzącymi z różnych krajów. Obecnie świat wkroczył w epokę standaryzacji procesów i obyczajów na skutek rosnącej wymiany międzynarodowej. Normy jakości, standardy, weryfikacje i atestacje obejmują złożone właściwości przedmiotów martwych i ludzi, przy czym kwalifikacje pracownicze są uważane za wyjątkowo cenny i trudno odtwarzalny kapitał społeczny. Nasze zabiegi o wejście do Unii Europejskiej obejmują dostosowanie także i w tym zakresie. Nic nie wskazuje na to, by obecne zainteresowanie wymaganiami programowymi w szkole polskiej miało wkrótce zmaleć. Pedagog amerykański Clark Kerr wymienia cztery "rewolucje w zakresie metod nauczania". Pierwsza polega na tym iż nauczyciele - rodzice ustąpili miejsca zawodowym nauczycielom, a nauczanie okazjonalne - nauczaniu zinstytucjonalizowanemu organizowanemu w szkole. Istotą drugiej rewolucji było zastąpienie słowa mówionego słowem pisanym. Trzecia spowodowała wprowadzenie słowa drukowanego do nauczania, a czwarta, której obecnie jesteśmy świadkami, zmierza do częściowej automatyzacji i komputeryzacji pracy dydaktycznej. Rekapitulując - niezależnie od roli, jaką w różnych okresach rozwoju szkolnictwa przypisywano takim czy innym metodom nauczania - żadna z nich, jeśli jest stosowana oddzielnie i wyłącznie, nie zapewnia właściwych wyników. Dobre efekty pracy dydaktycznej można osiągnąć tylko dzięki stosowaniu różnych metod, a nie przy posługiwaniu się jakąś jedyną metodą, rzekomo uniwersalną.
Szybki rozwój elektronicznych maszyn liczących, zwanych z angielskiego komputerami sprawił, że zaczęto interesować się nimi również jako narzędziem pracy dydaktycznej. Okazało się, że z komputerów można korzystać nie tylko w celu błyskawicznego przeprowadzenia skomplikowanych obliczeń, lecz również gromadzenia i przetwarzania informacji bezpośrednio przydatnych w pracy dydaktycznej, zwłaszcza w zakresie oceny wyników oraz przebiegu procesu uczenia się. Szczególnie cenna z dydaktycznego punktu widzenia jest ostatnia z wymienionych właściwości, tzn. możliwość określenia przebiegu oraz dróg i sposobów uczenia się jednostek. Takich możliwości nie zapewniały dotychczasowe metody kontroli i oceny wyników nauczania, które - łącznie z testami dydaktycznymi - dawały wgląd w końcowe efekty pracy uczniów, ale nie pozwalały już poznać czynników przesądzających o uzyskiwaniu tych właśnie efektów.
Komputery oceniają udzielane przez uczniów odpowiedzi, ujawniają ewentualne błędy oraz wykazują ich przyczyny, mogą regulować stopień trudności stawianych uczącemu się pytań, słowem - indywidualizują nauczanie stosownie do wykonywanych przez poszczególne osoby, korzystające z eksponowanych przez komputer testów zdolności, tempa pracy oraz zaawansowania w nauce danego przedmiotu.
Zwolennicy unowocześniania pracy dydaktycznej poprzez włączanie do niej komputerów, łącznie z tzw. komputerami osobistymi, nie zamierzają przy tym - czego np. domagali się na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych radykalni rzecznicy nauczania programowego - wyrugować nauczyciela ze szkoły, a jego obowiązki powierzyć komputerowi. To czego pragną, sprowadza się do wzbogacenia tej pracy o nowoczesne urządzenia i materiały techniczne tam, gdzie to jest celowe i możliwe a tym samym do wzrostu zinstytucjonalizowanego nauczania. Nie jest możliwe zastąpienie nauczyciela przez komputer, ponieważ funkcja pełniona przez komputer różni się zasadniczo od funkcji jaką pełni nauczyciel. Komputer postrzegać należy jako narzędzie pracy w rękach nauczyciela. Jego zadaniem jest zwiększenie jakości i wydajności pracy poprzez stosowanie lepszych, bardziej zindywidualizowanych technik lepiej dostosowanych do konkretnych potrzeb i zadań.
Dlatego też, postulując zreformowanie obecnej szkoły, chcieliby, aby stała się ona bardziej niż odtąd otwarta na problemy współczesności, wśród których problem "informacyjnego środowiska człowieka" zajmuje poczesne miejsce.
Jak zatem wyobrażamy sobie przyszłą szkołę ?
Odpowiadając na to pytanie, można sądzić, że będzie ona liczyć się ze wzrostem czynności teoretycznych i praktycznych "przejmowanych od ludzi przez komputery". To zaś pociąga za sobą potrzebę zaznajomienia uczniów z podstawami informatyki, w tym z programowaniem w powszechnie stosowanych językach. Już dzisiaj zmierza się zresztą w tym kierunku, czego świadectwem jest np. wprowadzenie elementów informatyki do programów nauczania szkół podstawowych i średnich w Polsce /MEN 1992/
Wykorzystanie komputerów dla celów edukacyjnych prowadzi do potrzeby szybkiej rewizji obecnego kanonu wykształcenia ogólnego. Dlaczego np. wszyscy uczniowie szkoły podstawowej muszą wszystko wiedzieć o dżdżownicy, a nic lub prawie nic o komputerach, którymi pasjonują się notabene poza szkołą. Po co uczą się w szkole handlowej tradycyjnej księgowości, kiedy tę czynność coraz powszechniej przekazuje się komputerowi. Dlaczego zmusza się uczniów do wykonywania prostych operacji matematycznych na piśmie, podczas gdy dorośli - czego uczniowie są często świadkami - czynią to prawie wyłącznie przy użyciu kalkulatorów.
Uważam, że nikt rozsądny nie proponuje dziś, by zaniechać użycia komputerów, choć badania mad wpływem na umysł i styl życia człowieka są niewątpliwie potrzebne. Spodziewać się należy raczej dalszego postępu technologii informacyjnej, bowiem tempo jej rozwoju jest oszałamiające. Komputery silnie wspomagają podejście analityczne: mogą przechowywać obszerne bazy danych o uczniach i ich nauczaniu, rejestrować wyniki różnorodnych sprawdzianów i błyskawicznie dokonywać ich porównań i zestawień, mogą - tu ostrożnie - programować wzrost osiągnięć uczniów i dobierać - tu śmielej - warunki uczenia się sprzyjające uczniom. Niektórzy pedagodzy, obdarzeni przez naturę umysłem panicznym trwożą się o los człowieka w skomputeryzowanej szkole. Inni, z natury skłonni do spokojnej refleksji, cieszą się z możliwości wyręczenia uczniów i nauczycieli z pracochłonnych i nudnych operacji uczenia się i nauczania, które im przesłaniały horyzont twórczości pedagogicznej. Operowanie miliardami bitów informacji przenosi się z mózgowych komórek nerwowych na zewnętrzne urządzenia, uwalniając szare komórki od rutyny. W wyścigu o zagospodarowanie tych "ziem odzyskanych" procesy samooceny i oceny oraz osiągnięć poznawczych przedmiotu nie powinny zostawać w tyle.
Powstanie i rozwój systemów, programów skomputeryzowanego nauczania wskazuje, że również w pracy dydaktycznej monopol mózgu zostaje podważony przez techniczny system przetwarzania informacji. Nie jest to zjawisko szkodliwe. Sprawia bowiem, że analogicznie do rewolucji przemysłowej, która zwielokrotniła siłę ludzkich mięśni, również rewolucja elektroniczna jakiej obecnie jesteśmy świadkami, przyczynia się do wzrostu siły i rozszerzenia możliwości ludzkiego umysłu w takich między innymi zakresach, jak rozwiązywanie prostych problemów (łącznie z wyszukiwaniem konstytutywnych cech tych problemów), tworzenie nowych struktur pojęciowych oraz przebudowa struktur już istniejących.
Coraz większą popularnością w procesie nauczania cieszą się prezentacje multimedialne. Są one typowym przykładem wykorzystania możliwości komputerów w edukacji szkolnej. Podstawowym elementem procesu nauczania w szkole jest przekaz informacyjny jaki odbywa się między uczniami i nauczycielem. Zaznaczyć należy, że jest to przekaz obustronny. Przekaz taki, aby był efektywny musi być atrakcyjny dla uczniów i jednocześnie zawierać informacje, których przekazanie jest istotą prowadzonych zajęć. Przekaz multimedialny umożliwia wykorzystanie większej ilości dróg przekazu, wykorzystując do tego zarówno obraz statyczny jak i dynamiczny oraz dźwięk. Przekaz taki znacznie zyskuje na atrakcyjności, co powoduje, że możliwe jest przekazanie większej ilości informacji, które zostaną lepiej przyswojone, zrozumiałe i zapamiętane. Dodatkowym atutem jest możliwość prezentacji zjawisk i procesów, których prezentacja w ich naturalnej formie nie byłaby możliwa podczas zajęć ze względu na np. ich rozmiar, potrzebny czas czy koszty. Wykorzystanie grafiki komputerowej umożliwia przedstawienie zjawiska, wyodrębnienie elementów biorących udział w procesie i ukazanie powiązań między nimi w sposób prostszy, dynamiczny, lepiej przyswajalny, szybszy i jednocześnie atrakcyjniejszy.
W wielu krajach od nauczycieli oczekuje się coraz szerszej kompetencji w zakresie ewolucji dydaktycznej. Na drogę takich oczekiwań wydaje się wkraczać i Polska.
Opracowała dla potrzeb dydaktyczno - poznawczych w szkole w celu szerszego propagowania prezentacji komputerowych.

Barbara Rogacka

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie
62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl  

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja