mapa witryny   


Liceum Ogólnokształcące
klasa wojskowa - charakterystyka

Od września 2013r. absolwentów gimnazjów zapraszamy do kontynuowania nauki w trzyletnim Liceum Ogólnokształcącym w klasie wojskowej.
Nauka w tej klasie ma na celu wyposażyć młodzież w potrzebną wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji obronnej. Klasa wojskowa to nie tylko chęć zdobywania wysokiej sprawności fizycznej, którą można osiągnąć jedynie poprzez regularny trening, ale również umiejętność poruszania się w terenie, współdziałania w grupie, pokonywania przeszkód, które wydają się nieosiągalne, kształtowanie postaw proobronnych młodzieży i przygotowanie jej do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych podejmowanych przez organy administracji rządowej i samorządowej. Ponadto uczniowie przyswoją sobie wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, nauczą się podstawowych zasad bojowego zachowania na polu walki. Prowadzący zajęcia kształtować będą postawy solidaryzowania się z ludźmi w sytuacjach zagrożenia, poszanowania życia ludzkiego i wychowania patriotycznego.


Wielkopolska Telewizja Kablowa - 23 marca 2013r.
W ramach programu prowadzone są dodatkowe zajęcia:
 • ceremoniał wojskowy, ślubowanie,
 • obowiązkowe umundurowanie,
 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • poligony,
 • strzelnica,
 • zajęcia praktyczne z zakresu taktyki i logistyki,
 • wyjazdy do jednostek wojskowych,
 • ćwiczenia terenowe,
 • biegi przełajowe,
 • pogłębianie komunikatywnych sprawności językowych,
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i osób towarzyszących,
 • odporność psychiczna na stres,
 • podporządkowanie się poleceniom i rozkazom.
Zajęcia sportowe (w rozszerzonym zakresie) prowadzone są na nowoczesnym kompleksie boisk sportowych i w sali gimnastycznej. Z kolei zajęcia terenowe przeprowadzamy w otaczających nas kompleksach leśnych, terenach nadwarciańskich, parku linowym. Duża część programu nauczania realizowana jest przy współpracy z jednostkami wojskowymi. Ponadto uczniowie będą mogą przyjrzeć się pracy funkcjonariuszów aresztu śledczego, komendy policji, straży pożarnej i straży miejskiej.


Dyrektor Zespołu Szkół i komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu,pułkownik Piotr Kriese, podpisali porozumienie o współpracy. Obydwie instytucje potwierdziły wolę współdziałania na rzecz obronności państwa, zwłaszcza w zakresie krzewienia wiedzy o Wojsku Polskim i walorach służby Sił Zbrojnych RP. Strony podjęły porozumienie dotyczące przede wszystkim propagowania wiedzy o historii i tradycji oręża polskiego oraz wychowania patriotycznego w środowisku młodzieży. W podjętych zobowiązaniach kierowano się głownie dobrem młodzieży szkolnej. Wśród celów nadrzędnych rozpoczętej współpracy, znalazły się między innymi: integracja społeczeństwa ze środowiskiem wojskowym oraz wspieranie wspólnych inicjatyw mających na uwadze wychowanie młodzieży w szacunku do ideałów ojczystej historii.

Dyrektor Zespołu Szkół i dowódca Jednostki Wojskowej NR 1156 płk. dypl. pil. Jacek Pszczoła (31. Baza Lotnictwa Taktycznego) podpisali porozumienie będący deklaracją współpracy, której celem jest krzewienie wiedzy o Siłach Powietrznych, walorach służby w Siłach Zbrojnych RP, a także przygotowania młodzieży do służby wojskowej i służby w innych formacjach obronnych. Treść porozumienia - tutaj.

Dyrektor Zespołu Szkół i dowódca Jednostki Wojskowej NR 2748, ppłk. mgr inż. Sebastian Kowalczuk (31. Batalion Radiotechniczny) podpisali porozumienie będący deklaracją współpracy, której celem jest budowanie poczucia tożsamości narodowej, kształtowania pozytywnego stosunku do wypełniania przez społeczeństwo zadań obronnych oraz wychowania młodzieży w duchu patriotycznym, ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu chlubnych tradycji Wojska Polskiego. Treść porozumienia - tutaj.

Dyrektor Zespołu Szkół i Właściciel Survive (www.survive.com.pl) podpisali list intencyjny będący deklaracją współpracy, której celem jest utworzenie i upowszechnienie wzorca działań propagujących edukację obronną oraz dążenie do rozwoju przedsięwzięć związanych z utworzeniem klasy wojskowej liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Mosinie. Treść listu intencyjnego - tutaj.

Podpisane porozumienia i list intencyjny były jedną z form przygotowania do podjęcia kształcenia uczniów liceum ogólnokształcącego w klasie wojskowej ukierunkowanej na wszechstronne kształcenie młodzieży skierowane na dobro człowieka, poszanowanie jego indywidualności i poglądów.


Nauka w klasie wojskowej wspomaga każdego ucznia przy wyborze dalszej drogi życiowej. Pozwala na solidne przygotowanie młodego człowieka do podjęcia nauki na uczelniach wyższych "mundurowych", czy pracy w wojsku, policji, służbie więziennej, straży pożarnej, straży miejskiej lub straży granicznej. Szkoła zapewnia elementarny poziom umiejętności i wiedzy związanej z pracą w wojsku. Nauka pomaga w przygotowaniu do egzaminów teoretycznych oraz testów sprawnościowych przyszłych kandydatów do szkół wojskowych.
Klasa przygotowuje nie tylko do nauki w szkołach wyższych wojskowych lecz także w uczelniach technicznych lub medycznych.
Celem naszego liceum jest wszechstronne kształcenie młodzieży skierowane na dobro człowieka, poszanowanie jego indywidualności i poglądów. Chętnie witamy w progach liceum każdego młodego człowieka zainteresowanego nauką w naszej szkole. Cieszymy się, że nasi absolwenci chętnie i często odwiedzają naszą szkołę. Dzisiaj, jako dorośli, wykształceni ludzie, służą nam radą i pomocą w udoskonalaniu i rozwijaniu liceum.Poznański Teleskop TVP INFO - 23 marca 2013r.

Dodatkowym elementem zachęcającym do odjęcia nauki w naszym Liceum Ogólnokształcącym jest, po jego ukończeniu i przyjęciu na studia wyższe, możliwość ubiegania się o przyznanie stypendium w wysokości 800 zł miesięcznie przez okres 5-ciu lat studiów wyższych na uczelni państwowej. Stypendia przyznawane są przez Fundację Stypendialną im. Antoniego i Hanny Dziatkowiaków działającą przy naszym Zespole Szkół.

Mosina

Partnerzy
klasy wojskowej
Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół
im. Adama Wodziczki
w Mosinie31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań - Krzesiny

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu

31. batalion radiotechniczny we Wrocławiu

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie

Survive


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja